Organisatie

De Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam bestaat uit 8 stichtingen: AWBR, Innoord, OOadA, Orion, Staij, STWT, Viertaal en Zonova.

Deze acht stichtingen verschillen van omvang (aantal scholen, leerlingen en personeel). Allen hebben een eigen Raad van Toezicht en een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad.

De Federatie wijst uit haar midden een voorzitter aan. De voorzitter van de Federatie heeft een aantal taken zoals het voorbereiden en voorzitten van de vergaderingen, verdelen van taken, organiseren van de financiën, het vertegenwoordigen van de Federatie en het aansturen van de ambtelijk secretaris.

De huidige voorzitter van de Federatie is Jeroen Spanbroek, bestuurder van de stichting STWT. Hij wordt ondersteund door Maarten Teunissen, ambtelijk secretaris.

De bestuurders overleggen gemiddeld eenmaal zes weken. Deze overleggen hebben als doel:

  • Komen tot afstemming en besluitvorming op gebied van stedelijk en landelijk onderwijsbeleid mbt de onderwerpen die ons als collectief binden.
  • Komen tot goede voorbereiding van het stedelijk overleg met alle schoolbesturen (het Breed Bestuurlijk Overleg) en overleg met de gemeente.
  • Samenwerking en afstemming bevorderen op de onderwerpen die onder meer in de strategische agenda zijn vastgelegd.
  • Collegiale consultatie, onderling advies en afvaardiging.


De meeste gespreksonderwerpen betreffen personeel, huisvesting, onderwijsbeleid, financiën en passend onderwijs. Op enkele van deze terreinen werken stafmedewerkers van de federatiebesturen samen in netwerken. Ieder netwerk wordt aangestuurd door één van de bestuurders.

Op het gebied van personeel heeft de Federatie de Vereniging A'DAM onderwijs opgericht. A'DAM onderwijs verzorgt de werving, selectie, matching, opleiding en begeleiding van leraren en onderwijsassistenten, die worden ingezet voor (langdurige) vervangingen.

Additional information